Reklamační podmínky

Reklamační podmínky v obchodě StilComp.cz

Stručný postup reklamace

Doporučujeme, aby veškerá komunikace ohledně reklamací probíhala písemně přes e-mail, ne telefonicky. Tento postup poskytuje zákazníkům i nám průkaznou evidenci o průběhu reklamačního řízení a předchází nedorozuměním.

 1. Nejvhodnější postup pro zahájení reklamace je napsat e-mail na , kde uvedete číslo objednávky nebo faktury a popis závady. Pro jednodušší postup můžete vyplnit náš formulář.
 2. Na základě komunikace s naším reklamačním oddělením budou následovat další kroky. Zboží buď zašlete na adresu StilComp.cz, REKLAMACE, Hvězdné údolí 21, 785 01 ŠTERNBERK nebo ho můžete na stejnou adresu doručit osobně. Náklady spojené ze zasláním Zboží na naši adresu hradí zákazník.
 3. Po diagnóze závady budete o všem pečlivě informováni na vámi zadaný kontakt a v případě uznané reklamace bude na vás, zda se rozhodnete pro vrácení zboží nebo opravu vadného kusu. Na vyřízení vaší reklamace máme ze zákona lhůtu 30 dní od přijmutí reklamace, vše se ale snažíme řešit bez zbytečného odkladu.
 4. V případě vrácení peněz odešleme částku na váš účet z našeho bankovního účtu 6745285001/5500 nejpozději do 14 dnů od potvrzení dobropisu.
 5. V případě opravy nebo nároku na nové zboží vám jej zašleme na vámi zadanou adresu na naše náklady.

Podrobně popsaný postup i podmínky reklamace najdete níže v reklamačním řádu, který se řídí občanským zákoníkem. Nestandardní situace lze konzultovat na telefonu +420 777 639 489.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

a.     Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

b.     "Prodávající" je Počítačové obchody, s.r.o., se sídlem Hvězdné údolí 2505/21, 785 01 ŠTERNBERK. IČ 29390052

c.     "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží objednáním Zboží na tomto serveru.

2. Záruční podmínky pro nové zboží

a.     Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

b.     V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

c.     Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. U vybraných produktů je výrobcem záruka pro zákazníky nakupující na IČ omezena. Zákonná práva koncového zákazníka tím nejsou nijak dotčena, záruční doba pro něj platí dle zákona.

d.     Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Záruční podmínky pro použité zboží

a.     Je-li Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

b.     Prodávající odpovídá podle § 2161 odst. 1 obč. zák. za vady, které prodávaná věc má již při převzetí, přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení používáním věci. Tato odpovědnost za vady platí 12 měsíců.

c.     Prodávající poskytuje na použité zboží smluvní záruku, která je určena u každého Zboží zvlášť. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci. Smluvní záruka se nevztahuje na spotřební materiál, akumulátory a baterie, omezený počet vadných sektorů na HDD a vadné pixely na LCD displejích dle normy ISO 13406-2.

d.     Prodávající si vyhrazuje právo zajistit opravu resp. výměnu zboží prostřednictvím pověřené servisní organizace. V případě výměny bude Kupujícímu zaslán výrobek stejných či lepších parametrů.

e.     Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

4. Vyřízení Reklamace

a.     Reklamace jsou vyřizovány prostřednictvím servisních středisek. Nejvhodnějším postupem pro uplatnění reklamace a její rychlé vyřízení je zaslat e-mail na obchod@stilcomp.cz. Pracovník Reklamačního oddělelní vám sdělí na jaké servisní středisko je eventuelně potřeba reklamované zboží zaslat, případně vám poskytne další instrukce které mohou reklamační proces zásadně urychlit.

b.     V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

c.     Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

d.     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, ve lhůtě stanovené Zákonem ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Dnem uplatnění Reklamace se rozumí den, kdy bylo Zboží převzato od Kupujícího k odstranění reklamované vady.

e.     Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací; na způsobu úhrady se Kupující domluví s Prodávajícím.

f.      Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, popřípadě mu zboží zašle na adresu uvedenou na Daňovém dokladu.

g.     Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při: 

o    porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou

o    používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

o    u použitého zboží - při opravě v jiném, než prodejcem určeném servisu

o    u nového zboží - při opravě ve výrobcem neautorizovaném servisu

5. Závěrečná ustanovení

a.     V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Informace o uplatnění Reklamace je předána Prodávajícímu elektronickou formou - použitím reklamačního formuláře na internetových stránkách Prodávajícího, popřípadě se může Kupující domluvit s Prodávajícím na jiné formě.

b.     Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Doručovací adresa:
StilComp.cz

REKLAMACE

Hvězdné údolí 2505 / 21 

785 01  ŠTERNBERK

e-mail: obchod@stilcomp.cz

Tel.: 777 639 489


Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky v obchode StilComp.cz

Stručný postup reklamácie

Doporučujeme, aby veškerá komunikácia ohľadom reklamácií prebiehala písomne prostredníctvom e-mailu, nie telefonicky. Tento postup poskytuje zákazníkom i nám, preukázateľnú evidenciu reklamačného riadenia a predchádzanie nedorozumeniam.

 1. Najvhodnejší postup pre zahájenie reklamácie je napísať e-mail na , kde uvediete číslo objednávky alebo faktúry a popis závady. Pre jednoduchší postup môžete vyplniť náš formulár.
 2. Na základe komunikácie s naším reklamačným oddelením budú nasledovať ďalšie kroky.Tovar môžete zaslať na adresu StilComp.cz, REKLAMACE, Hvězdné údolí 21, 785 01 ŠTERNBERK alebo ho môžete na tú istú adresu doručiť osobne. Náklady spojené so zasielaním tovaru na našu adresu hradí zákazník.
 3. Po diagnóze závady budete o všetkom dôkladne informovaní na vami zadaný kontakt a v prípade uznanej reklamácie bude na vás, či sa rozhodnete pre vrátenie tovaru alebo opravu vadného kusu. Na vyriešenie vašej reklamácie máme zo zákona lehotu 30 dní od prijatia reklamácie, všetko sa ale snažíme vyriešiť bez zbytočného odkladu.
 4. V prípade vrátenia peňazí odošleme čiastku na váš účet z nášho bankového účtu 6745285001/5500 najneskôr do 14 dní od potvrdenia dobropisu.
 5. V prípade opravy alebo nároku na nový tovar vám ho zašleme na vami zadanú adresu na vaše náklady.

Podrobne popísaný postup a podmienky reklamácie nájdete nižšie v reklamačnom poriadku, ktorý sa riadi občianským zákonníkom. Neštandardné situácie je možné konzultovať na telefónnom čísle +420 777 639 489.

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

                 a.   Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovenia zákona č. 89/2012 Sb., Občianský zákonník, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar ( ďalej len „Tovar!“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len                         „Reklamácia“)

                 b.   „Predávajúci“ je Počítačové obchody, s.r.o. so sídlom Hvězdné údolí 2505/21, 785 01 ŠTERNBERK. IČ 29390052

                 c.   „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru objednaním Tovaru na tomto serveri.

2. Záručné podmienky pre nový tovar

                a.   Pokiaľ Tovar vykazuje zjavné závady, predovšetkým pokiaľ je Tovar Kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený tento Tovar neprevziať. V tomto prípade zostáva zachovaný nárok  kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcemu alebo na vrátenie kúpnej ceny. Voľbu prevedie Kupujúci.

                b.   V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcemu vyskytnú v záručnej dobe vody Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

                c.   Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona. Kupujúci je oprávnený  uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. U vybraných produktov je výrobcom záruka pre zákazníkov nakupujúcim na IČ obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka tým nie sú nijak dotknuté, záručná doba pre neho platí podľa zákona.

                d.   Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmuvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, kedy je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si                            povinné vrátit všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Záručné podmienky pre použitý tovar

              a.   V prípade, že je Tovar kupujúcemu poskytnutý v poušenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený tento Tovar neprevziať. V tomto prípade zostáva zachovaný nárok  kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcemu alebo na vrátenie kúpnej ceny. Voľbu prevedie Kupujúci.

              b.   Predávajúci zodpovedá podľa § 2161 odst. 1 obč. Zák za vady, ktoré predávaná vec má už pri prevzatí, pričom sa za takéto vady nepovažujú vady, ktoré súvisia mierou bežného opotrebovania veci. Táto zodpovednosť za vady platí 12 mesiacov.

              c.   Predávajúci poskytuje na použitý tovar zmluvnú záruku, ktorá je určená u každého Tovaru samostatne. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcemu vyskytnú v záručnej dobe vady Tovaru, môže Kupujúci uplatnť oprávnenú Reklamáciu. Zmuvná záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, akumulátory a baterie, omedzený počet vadných sektorov na HDD a vadné pixely na LCD displejoch podľa normy ISO 13406-2.

              d.   Predávajúci si vyhradzuje právo zaistiť opravu resp. výmenu tovaru prostredníctvom poverenej servisnej organizácie. V prípade výmeny bude kupujúcemu zaslaný výrobok rovnakých alebo lepších parametrov.

              e.   Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmuvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, kedy je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si  povinné vrátit všetko, čo si na jej základe poskytli.

4. Riešenie reklamácie

              a.   Reklamácie sú riešené prostredníctvom servisných stredisiek. Najvhodnejším postupom na uplatnenie reklamácie a jej rýchle spracovanie je zaslať email na obchod@stilcomp.cz . Pracovník Reklamačného oddelenia vám sprostredkuje informcie o tom, na aké servisné stredisko je eventuálne potrebné reklamovaný tovar zaslať, prípadne vám podá ďalšie inštrukcie, ktoré môžu reklamačný proces zásadne urýchliť.

              b.   V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vad Tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv Tovaru podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je n rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližším, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu v podnikateľa uvedeného v záručnom liste.

              c.   Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručné opravy u autorizovaných servisných stredisiek, ktorých zoznam je priložený k dokumentácii k Tovaru, prípadne informáciu  poskytne Predávajúci na otázku Kupujúceho.

              d.   Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vyriešena bez zbytočného odkladu, v lehote stanovenej Zákonom od dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na predĺženej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstraniteľnú závadu. Dňom uplatnenia Reklamácie sa rozumie deň, kedy bol Tovar prevzatý od Kupujúceho k odstráneniu reklamovanej vady.

              e.   V prípade situácie, že je potrebné Tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si Kupujúci vo vlastnom záujme počína tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a označeniu zásielky príslušnými symbolmi. Kupujúci má právo na úhradu nutných nákladov, které mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Na spôsobe úhrady sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim.

              f.   Servisné stredisko po riadnom vyriešení Reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru, poprípade mu tovar zašle na adresu , ktrá je uvedená na daňovom doklade.

              g.  Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prvádzky, rovnako ako pri neodbornom zachádzaní s ním, t.j. predovšetkým pri:

                   o porušení ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú

                   o používaní tovaru v podmienkach, které nekorešpondujú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii o Tvare

                   u použitého tovaru – pri oprave v inom, než predajcom určenom servise

                   u nového tovaru – pri oprave vo výrobcom neautorizovanom servise

5. Záverečné ustanovenia

               a.   V prípade akejkoľvek Reklamácie Kupujúci Predávajúceho informuje o uplatnení Reklamácie a dohodne s ním najvhodnejšiu  formu reklamačného procesu. Informácie o uplatnení Reklamácie je sprostredkovaná Predávajúcemu elektronickou formou – použitím reklamačného rofmulára na internetových stránkach Predávajúceho, prípadne sa môže Kupujúci dohodnúť s Predávajúcim na inej forme.

               b.   Tento relamačný poriadok je platný od 1.1.2014. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

Doručovacia adresa:

StilComp.cz

REKLAMÁCIE

Hvězdné údolí 2505 / 21

785 01 ŠTERNBERK e-mail: obchod@stilcomp.cz

Tel.: 777 639 489


Baterie pro notebooky

Proč si zvolit StilComp.cz?

 • Přímí dovozci do České republiky
 • Nejnižší ceny
 • Záruční a pozáruční servis
 • Vše skladem ihned k dodání
 • Stabilita firmy od roku 2003
 • Tisíce spokojených zákazníků
 • Jen vybrané značkové produkty

Certifikáty a ocenění

Dell Zoner inShop Zoner inShop Microsoft REMA